ï»?%@ Master Language="VB" CodeFile="Main_LV.master.vb" Inherits="Main_LV" %> RK MIESNIEKI